algemene leveringsvoorwaarden

4PUNT4 OpenSource ICT Advies & Joomla! webdesign
gevestigd en kantoorhoudende te Fivelgolaan 10, 9727 DB Groningen.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van 4PUNT4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door 4PUNT4, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met 4PUNT4 verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1. Definities

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.2 Onderhoud van een website: het door 4PUNT4 inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie 4PUNT4 een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met 4PUNT4 verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van 4PUNT4 en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en 4PUNT4 opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgave door 4PUNT4 zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Offertes en prijsopgave door 4PUNT4 blijven 28 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door 4PUNT4. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en 4PUNT4 zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht 4PUNT4 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 4PUNT4 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 4PUNT4 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 4PUNT4 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 4PUNT4 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 4PUNT4 zijn verstrekt, heeft 4PUNT4 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 4PUNT4 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 4PUNT4 is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 4PUNT4 kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 4PUNT4 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door 4PUNT4 of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart 4PUNT4 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

5.1 Het ontwerpen van een nieuwe website door 4PUNT4 voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

5.2 Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen 4PUNT4 en de opdrachtgever kent een looptijd van 1 jaar en dient vooruit te worden betaald. Na het verstrijken van de looptijd wordt de onderhoudsovereenkomst niet verlengd, tenzij door de opdrachtgever anders aangegeven. 2 Maanden voor het aflopen van de overeenkomst zal de opdrachtgever worden herinnerd aan de naderende einddatum.

5.3 4PUNT4 kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met 4PUNT4 gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5.4 4PUNT4 heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

6.1 4PUNT4 gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. De opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

6.2 Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt 4PUNT4 eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan 4PUNT4. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat 4PUNT4 ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat 4PUNT4 over tot het voltooien van de volledige website. De nieuwe website wordt getest in de meest recente internetbrowsers en de eerstvoorgaande versies van deze browsers. Op eerdere versies wordt niet getest. 

6.3 Mocht 4PUNT4 onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan 4PUNT4 alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij 4PUNT4 een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7. Overmacht

7.1 4PUNT4 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer 4PUNT4 als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal 4PUNT4 alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en 4PUNT4 geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door 4PUNT4 tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

8.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2 Wijzigingen in de tarieven worden door 4PUNT4 minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

8.3 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de 4PUNT4 vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

8.4 In het tarief van 4PUNT4 is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.

9. Betaling

9.1 Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en 4PUNT4 is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het door 4PUNT4 verschuldigde bedrag te voldoen.

9.2 De opdrachtgever dient 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op postbankrekening 295.30.50 o.v.v. "Aanbetaling". 4PUNT4 houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

9.3 De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. 4PUNT4 stuurt hiertoe een factuur die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

9.4 Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door 4PUNT4 aan de opdrachtgever elk jaar een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door 4PUNT4 het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.5 In genoemde gevallen behoudt 4PUNT4 zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.6 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 7 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan 4PUNT4 over het openstaande bedrag.

9.7 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door 4PUNT4 een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 7 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.8 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering 4PUNT4 hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

9.9 Indien 4PUNT4 abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal 4PUNT4 het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

9.10 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens 4PUNT4 heeft voldaan.

10. Copyright

10.1 Al het door 4PUNT4 vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van 4PUNT4 worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

10.2 Het eigendom van door 4PUNT4 verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij 4PUNT4, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan 4PUNT4 hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is 4PUNT4 gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.3 4PUNT4 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Voorzover 4PUNT4 bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop 4PUNT4 weinig of geen invloed kan uitoefenen kan 4PUNT4 op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met 4PUNT4 of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met 4PUNT4.

11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 4PUNT4 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van 4PUNT4 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. 4PUNT4 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

11.4 4PUNT4 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

11.5 De opdrachtgever dient 4PUNT4 terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door 4PUNT4 geleden schade.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1 4PUNT4 noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclame

13.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan 4PUNT4, waarna 4PUNT4 deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan 4PUNT4 binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".

13.2 Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

14.1 4PUNT4 behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

14.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigdde overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Overig

15.1 4PUNT4 zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan 4PUNT4.

15.2 Wanneer 4PUNT4 bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

15.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. 4PUNT4 zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

15.4 4PUNT4 is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 4PUNT4 en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Eindhoven aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door 4PUNT4 met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van 4PUNT4 beslissend. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van gebruiker: http://www.4punt4.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.